Výklad Loretánskych litánií – úvod

Výklad Loretánskych litánií – úvod

V Loretánskych litániách, ktoré sú tak veľmi obľúbené, budú vysvetlené všetky prosby k orodovaniu k Nebeskej Matke. Je to pomôcka pre mnohých ľudí, ktorí nemusia plne chápať tieto krásne litánie a práve rozjímaním nad každým jedným orodovaním, spoznávame hlbšie Pannu Máriu a jej milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

Úvod

Litánie k Matke Božej začíname prosbou:

Kýrie eléison.
Christe eléison.
Kýrie eléison.

Menom „Kýrios” – Pane, zmiluj sa – vzývame predovšetkým Ježišovo božstvo. Zvolaním – Kriste, zmiluj sa – „Christos”, t. j. Pomazaný, vzývame Ježiša ako Mesiáša.

Po vzývaní Ježiša nasleduje vyznanie viery v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Keď sa modlíme k božským Osobám, hovoríme: „Zmiluj sa nad nami!”

Aj Máriu a svätých môžeme prosiť o zmilovanie a súcit, ale Cirkev tu dala prednosť slovám: „Oroduj za nás!” Chce takto zdôrazniť skutočnosť, že my, prosiaci, pristupujúc pred Boží trón, vzývame svätých o ich sprostredkovanie a príhovor.

Po prosbách o zmilovanie ku Kristovi ako Pánovi a ku trom božským Osobám nasledujú vzývania k Panne Márii.

Litánie sa končia opäť modlitbou k Sprostredkovateľovi Ježišovi Kristovi, a to slovami svätého Jána Krstiteľa: „Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta” (Jn 1, 29). Vtelené Slovo zostáva takto v stavbe litánií „alfou a omegou, prvým a posledným” (Sk 22, 13). Skrze neho ideme v Duchu Svätom k Otcovi, ale pritom prosíme o pomoc a príhovor svätú Matku Božiu.