Kontakt


Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Zákamenné
Jána Vojtaššáka 1075/57
029 56 Zákamenné

Tel.: +421 918 179 966
e-mail: zakamenne.fara@gmail.com

Bankové spojenie:

Vaše peňažné príspevky na naše kostoly a potreby farnosti
môžete zasielať na číslo účtu

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0000 5417 9552
BIC: GIBASKBX

alebo

ČSOB
IBAN: SK06 7500 0000 0040 3184 6066
BIC: CEKOSKBX