Rozpis krstov 2021

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Pozor zmena! Počas núdzového stavu budeme vysluhovať sviatosť krstu podľa rozpisu po náuke v sobotu o 9.30 hod. alebo v nedeľu o 9.00 hod. vo farskom kostole.

Sviatosť krstu sa vysluhuje za normálnych okolností v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených dátumov. Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

3. január 2021
17. január 2021
31. január 2021

14. február 2021
28. február 2021

14. marec 2021

4. apríl 2021
18. apríl 2021

2. máj 2021
16. máj 2021
30. máj 2021

13. jún 2021
27. jún 2021

11. júl 2021
25. júl 2021

8. august 2021
22. august 2021

5. september 2021
19. september 2021

3. október 2021
17. október 2021
31. október 2021

14. november 2021
28. november 2021

12. december 2021
26. december 2021

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa
a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Zákamenné, 29. 12. 2020                                                    Mgr. Cyril Hamrák, farár