Rozpis krstov 2022

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa:

 • krst je potrebné nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farnosti
 • ak žijete mimo územia našej farnosti, je potrebné upovedomiť vášho miestneho farára
 • krst môže nahlásiť jedine rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič, ani iný príbuzný)
 • doneste so sebou rodný list dieťaťa (na nahliadnutie)
 • žiadosťou o krst súhlasíte so spracovaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb; viac na //gdpr.kbs.sk/
 • krstíme spravidla v nedeľu (na omši o 10.30, alebo po nej), alebo v dohodnutý čas v sobotu
 • vyberte dieťaťu krstných rodičov (pár muž a žena, alebo jeden muž, alebo jedna žena); krstný rodič má byť vzorom pre kresťanský život vášmu dieťaťu, a preto musí spĺňať tieto podmienky:

musí byť pokrstený a pobirmovaný rímskokatolík, alebo gréckokatolík, ktorý bol na 1. svätom prijímaní; musí mať minimálne 16 rokov; má byť praktizujúci kresťan (chodí pravidelne na omšu a na spoveď); ak je slobodný, nesmie žiť s niekym ako partner v jednej domácnosti; ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie uzavreté iba na úrade, alebo v inej než Katolíckej cirkvi); nesmie byť rozvedený; nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.

 • krstným rodičom môže byť aj pravoslávny veriaci a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • svedkom krstu môže byť aj pokrstený kresťan ostatných cirkví (napr. evanjelik, kalvín, atď.) a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • rodičia a krstní rodičia pred krstom podľa potreby absolvujú predkrstnú prípravu (čas sa dohodne pri nahlasovaní)
 • krst je zadarmo; môžete však obetovať milodar na kostol ak chcete

Ak máte nad 14 rokov a chcete sa dať pokrstiť:

 • ak ste neplnoletý, je potrebný súhlas vášho rodiča, alebo zákonného zástupcu
 • kontaktujte kňaza v kostole, alebo v kancelárii

Sviatosť krstu sa vysluhuje za normálnych okolností v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených dátumov. Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

Termíny v roku 2022

9. január 2022
23. január 2022

6. február 2022
20. február 2022

6. marec 2022
20. marec 2022

3. apríl 2022
17. apríl 2022

1. máj 2022
15. máj 2022
29. máj 2022

12. jún 2022
26. jún 2022

10. júl 2022
24. júl 2022

7. august 2022
21. august 2022

4. september 2022
18. september 2022

2. október 2022
16. október 2022
30. október 2022

13. november 2022
27. november 2022

11. december 2022
25. december 2022

Zákamenné, 26. 12. 2021                                                    Mgr. Cyril Hamrák, farár