Rozpis krstov 2024

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa:

 • krst je potrebné nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farnosti
 • ak žijete mimo územia našej farnosti, je potrebné upovedomiť vášho miestneho farára
 • krst môže nahlásiť jedine rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič, ani iný príbuzný)
 • doneste so sebou rodný list dieťaťa (na nahliadnutie)
 • žiadosťou o krst súhlasíte so spracovaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb; viac na //gdpr.kbs.sk/
 • krstíme spravidla v nedeľu (na omši o 10.30, alebo po nej), alebo v dohodnutý čas v sobotu
 • vyberte dieťaťu krstných rodičov (pár muž a žena, alebo jeden muž, alebo jedna žena); krstný rodič má byť vzorom pre kresťanský život vášmu dieťaťu, a preto musí spĺňať tieto podmienky:

musí byť pokrstený a pobirmovaný rímskokatolík, alebo gréckokatolík, ktorý bol na 1. svätom prijímaní; musí mať minimálne 16 rokov; má byť praktizujúci kresťan (chodí pravidelne na omšu a na spoveď); ak je slobodný, nesmie žiť s niekym ako partner v jednej domácnosti; ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie uzavreté iba na úrade, alebo v inej než Katolíckej cirkvi); nesmie byť rozvedený; nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.

 • krstným rodičom môže byť aj pravoslávny veriaci a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • svedkom krstu môže byť aj pokrstený kresťan ostatných cirkví (napr. evanjelik, kalvín, atď.) a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • rodičia a krstní rodičia pred krstom podľa potreby absolvujú predkrstnú prípravu (čas sa dohodne pri nahlasovaní)
 • krst je zadarmo; môžete však obetovať milodar na kostol ak chcete

Ak máte nad 14 rokov a chcete sa dať pokrstiť:

 • ak ste neplnoletý, je potrebný súhlas vášho rodiča, alebo zákonného zástupcu
 • kontaktujte kňaza v kostole, alebo v kancelárii

Sviatosť krstu sa vysluhuje za normálnych okolností v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených dátumov. Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

Termíny v roku 2024

7. január 2024
21. január 2024

4. február 2024
18. február 2024

3. marec 2024
17. marec 2024

7. apríl 2024
21. apríl 2024

5. máj 2024
19. máj 2024

2. jún 2024
16. jún 2024
30. jún 2024

14. júl 2024
28. júl 2024

11. august 2024
25. august 2024

8. september 2024
22. september 2024

6. október 2024
20. október 2024

3. november 2024
17. november 2024

1. december 2024
15. december 2024
29. december 2024

 

Zákamenné, 31. 12. 2023                                                    Mgr. Cyril Hamrák, farár