Rozpis krstov 2023

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (KKC 1213)

Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa:

 • krst je potrebné nahlásiť v úradných hodinách v kancelárii farnosti
 • ak žijete mimo územia našej farnosti, je potrebné upovedomiť vášho miestneho farára
 • krst môže nahlásiť jedine rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič, ani iný príbuzný)
 • doneste so sebou rodný list dieťaťa (na nahliadnutie)
 • žiadosťou o krst súhlasíte so spracovaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb; viac na //gdpr.kbs.sk/
 • krstíme spravidla v nedeľu (na omši o 10.30, alebo po nej), alebo v dohodnutý čas v sobotu
 • vyberte dieťaťu krstných rodičov (pár muž a žena, alebo jeden muž, alebo jedna žena); krstný rodič má byť vzorom pre kresťanský život vášmu dieťaťu, a preto musí spĺňať tieto podmienky:

musí byť pokrstený a pobirmovaný rímskokatolík, alebo gréckokatolík, ktorý bol na 1. svätom prijímaní; musí mať minimálne 16 rokov; má byť praktizujúci kresťan (chodí pravidelne na omšu a na spoveď); ak je slobodný, nesmie žiť s niekym ako partner v jednej domácnosti; ak žije v manželstve, musí to byť cirkevne platné manželstvo (nie uzavreté iba na úrade, alebo v inej než Katolíckej cirkvi); nesmie byť rozvedený; nesmie verejným životom alebo názormi odporovať učeniu Katolíckej cirkvi.

 • krstným rodičom môže byť aj pravoslávny veriaci a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • svedkom krstu môže byť aj pokrstený kresťan ostatných cirkví (napr. evanjelik, kalvín, atď.) a to jedine spolu s katolíckym krstným rodičom opačného pohlavia, ktorý spĺňa vyššie podmienky
 • rodičia a krstní rodičia pred krstom podľa potreby absolvujú predkrstnú prípravu (čas sa dohodne pri nahlasovaní)
 • krst je zadarmo; môžete však obetovať milodar na kostol ak chcete

Ak máte nad 14 rokov a chcete sa dať pokrstiť:

 • ak ste neplnoletý, je potrebný súhlas vášho rodiča, alebo zákonného zástupcu
 • kontaktujte kňaza v kostole, alebo v kancelárii

Sviatosť krstu sa vysluhuje za normálnych okolností v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených dátumov. Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

Termíny v roku 2023

8. január 2023
22. január 2023

5. február 2023
19. február 2023

5. marec 2023
19. marec 2023

9. apríl 2023
23. apríl 2023

7. máj 2023
21. máj 2023

4. jún 2023
18. jún 2023

2. júl 2023
16. júl 2023
30. júl 2023

6. august 2023
20. august 2023

3. september 2023
17. september 2023

1. október 2023
15. október 2023
29. október 2023

12. november 2023
26. november 2023

10. december 2023
24. december 2023

Zákamenné, 31. 12. 2022                                                    Mgr. Cyril Hamrák, farár