Spoločenstvá vo farnosti

Duchovní pastieri si uvedomujú, že ich úlohou je tak viesť veriacich, a tak brať do úvahy ich služby a charizmy, aby všetci svorne svojim spôsobom spolupracovali na spoločnom diele. Vhodným prostredím na spoznanie darov a na rast v službe a v charizmách sú malé spoločenstvá. Tieto malé spoločenstvá sú bohatstvom Cirkvi, ktoré vzbudzuje Duch Svätý. Farnosť sa vďaka týmto malým spoločenstvám stáva bližšou ľuďom, a stáva sa prostredím spolupráce. Farnosť možno preto nazvať spoločenstvom spoločenstiev. V našej farnosti existujú nasledujúce malé spoločenstvá. Všetky sú otvorené pre nových členov.

Modlitby matiek

Spiritualita tohto spoločenstva je spiritualita života Panny Márie. Cez modlitbu a úplnú dôveru v Božiu všemohúcnosť kráčať životom jednoduchosti, pokory a lásky. Zapojiť sa môže každá žena, ktorá cíti potrebu modliť sa intenzívnejšie alebo sa chce modliť v spoločenstve. Môžu sa zapojiť matky, staré matky alebo slobodné ženy, ktoré majú duchovné deti. V našej farnosti existuje dvadsaťdva skupiniek. Jednu skupinku tvoria dve až osem matiek. Stretávajú sa raz za týždeň v príbytku jednej z členiek spoločenstva. Všetky skupinky sa spoločne stretávajú každý posledný pondelok v mesiaci po večernej sv. omši vo farskom kostole. Zodpovednou osobou za všetky skupinky je pani Emília Michlíková.

Modlitby otcov

Stretnutia sú určené pre mužov, fyzických i duchovných otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a pomáhať si. Náplňou stretnutí je modlitba, čítanie Sv. písma a zdieľanie. V našej farnosti existujú štyri skupinky. Stretávajú sa v pondelok, štvrtok a piatok po 19:00 hod. v príbytku jedného z členov spoločenstva. Všetky skupinky sa spoločne stretávajú štyrikrát za rok. Zodpovednými osobami za jednotlivé skupinky sú pán Pavol Florek, pán Pavol Chudoba, pán Branislav Bielek, pán Anton Sumihora.

Spoločenstvá rodín

Spoločenstvá rodín sa usilujú vytvárať stabilný a harmonický život v manželstve a rodine na kresťanských princípoch. Rodinné spoločenstvá majú dva hlavné ciele: sú zamerané na budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postavených na mravnom kresťanskom základe a sú otvorené potrebám okolitého prostredia. V našej farnosti existujú dve spoločenstvá rodín. Prvé spoločenstvo sa stretáva raz za dva týždne v sobotu o 18:00 hod. v pastoračnej miestnosti. Zodpovednou osobou za toto spoločenstvo je pani Janka Sumihorová. Druhé spoločenstvo sa stretáva každý pondelok o 18:00 hod. v príbytku jednej z rodín spoločenstva. Zodpovednou osobou za toto spoločenstvo je pani Viera Chudobová. Obe spoločenstvá sa stretávajú spolu raz za mesiac v pastoračnej miestnosti na vzdelávaní a formácii pod vedením pozvaných hostí.

Liga pár páru

Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu prirodzeného plánovania rodičovstva a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie, podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. V našej farnosti je lektorkou LPP pani Zuzana Dibdiaková. Hlavnou náplňou lektorky LPP je osveta, vzdelávanie a poradenstvo (osobné, telefonické, internetové, online). Prostredníctvom sobášnych náuk prináša lektorka aj snúbencom poznanie, ako žiť sviatostné manželstvo v manželskej čistote, v zmysle naučiť páry spoznať svoju plodnosť cez vyučovanie symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Na podporu manželstva organizuje v spolupráci so Spoločenstvami rodín Národný týždeň manželstva. Viac na www.lpp.sk.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov je združenie občanov staršieho veku, ktoré sa venuje záujmovým aktivitám či v obci alebo vo farnosti. Momentálne tvorí toto združenie šesťdesiatpäť členov. Členovia združenia sa stretávajú vo vyhradenej miestnosti v polyfunkčnom kultúrnom dome každú stredu o 15:00 hod. Zodpovednou osobou je pani Viktória Večerková.

Farská charita

Farská charita bola založená v roku 2011 pre vzájomnú pomoc spoluobčanom obce Zákamenné. Charitu založili pani Viktória Sekerášová a pani Anna Grofčíková, ktoré veria, že pomoc blížnemu v núdzi je šťastím v živote človeka. Veľkým vzorom pre ich prácu je Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Farská charita sa stretáva vo vyhradenej miestnosti v polyfunkčnom kultúrnom dome každú stredu od 9:00 hod. do 12:00 hod. Zodpovednou osobou je pani Viktória Sekerášová.

Miništranti

Miništranti sú chlapci a muži asistujúci počas bohoslužieb. Cieľom stretnutí miništrantov je duchovná a liturgická formácia týchto chlapcov a mužov. Stretnutia obsahujú aj aktivity na budovanie spoločenstva či na zábavu a relax ako šport, hry, výlety, a pod. Stretnutia miništrantov sa uskutočňujú každú stredu po večernej sv. omši, s tým, že ich formát sa obmieňa. Jednu stredu je stretnutie v pastoračnej miestnosti, ďalšiu stredu v telocvični alebo v exteriéry. Zodpovednou osobou je p. kaplán.

Lektori

Lektori sú dievčatá a chlapci, ženy a muži, ktorí počas bohoslužieb čítajú Božie slovo. Stretnutie lektorov sa venuje ich formácii i praktickým a technickým záležitostiam súvisiacich s touto službou. Lektori sa stretávajú raz za mesiac v pastoračnej miestnosti. Zodpovednou osobou je Mgr. Monika Janoťáková.

Spevokoly

V našej farnosti existujú tri spevokoly. Detský spevokol sa stretáva každý piatok v škole o 12:15 hod. Jeho vedúcou je sestra Uršuľa, mládežnícky spevokol, ktorého vedúcou je Mgr. Monika Janoťáková, farský spevokol, ktorého vedúcim je pán Jaroslav Žatkuliak.

Ružencové spoločenstvá

Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete Katolíckej cirkvi. Ružencové spoločenstvo je spoločenstvo veriacich, mužov i žien modliacich sa posvätný ruženec. Jedno takéto modlitbové spoločenstvo sa nazýva ruža. V našej farnosti je niekoľko ruží, sú to napr. Ruža sv. Dominika, Ruža sv. Jána Pavla II., Ruža sv. Šimona, Ruža sv. Heleny, a ďalšie. Zodpovednou osobou za všetky ruže je pani Katarína Kocúrová.

Združenie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily je jedna z vetiev vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenie sa vo viere, ale aj pre spásu a  záchranu rodín. Bolo založené na základe zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a podomová návšteva sochy Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá je umiestnená v malej drevenej kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa pri nej stretáva na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, našli čas na seba a na Boha, a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život. V našej farnosti máme sedemnásť skupiniek tohto združenia. Jednu skupinku tvorí okolo tridsať rodín. Zodpovednou osobou je pani Emília Paláriková.

Svetový apoštolát Fatimy

V roku 2006 boli Pápežskou radou pre laikov schválené štatúty medzinárodného združenia veriacich s názvom Svetový apoštolát Fatimy, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo.Svetový apoštolát Fatimy napomáha šíriť autentické učenie Katolíckej cirkvi a verné priľnúť k náuke evanjelia; posväcovať členov a šíriť dobro prostredníctvom prijatia fatimského posolstva; šíriť úctu k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a pobožností prvých sobôt; plniť záväzky prijaté každým členom. Zodpovednou osobou je pani Emília Paláriková.

Ctitelia nepoškvrneného srdca Panny Márie

Panna Mária sa v roku 1917 zjavila vo Fatime trom deťom. Dôležitým bodom celého fatimského posolstva je zasvätenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ako matka nám ponúka vo svojom srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje nepoškvrnené srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“ Skrze Luciu žiadala zmierne sv. prijímanie v prvé soboty v mesiaci a pobožnosť piatich prvých sobôt. Ako boli v jeruzalemskom večeradle apoštoli zhromaždení okolo Márie, tak nás aj dnes volá Mária do večeradla. Večeradlo je spoločenstvo modlitby s Máriou. Členovia tohto spoločenstva sa stretávajú každú prvú sobotu v mesiaci o 6:15 hod. vo farskom kostole. Zodpovednou osobou je pani Terézia Balúnová.

Mariánske kresťanské hnutie

Mariánske kresťanské hnutie je združenie, ktorému Máriino nepoškvrnené srdce dalo vzniknúť v Cirkvi, aby tak pomáhalo všetkým žiť s dôverou a nádejou. Hlavným cieľom hnutia je žiť zasvätenie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Členovia tohto spoločenstva sa stretávajú a modlia pred sv. omšou prvú sobotu v mesiaci v Kostole sv. Jozefa. Zodpovednou osobou je pani Hanka Grofčíková.

Spolok kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Zakladateľom spolkov kresťanskej lásky je sv. Vincent de Paul, apoštol kresťanskej lásky. Činnosť spolkov súvisí s potrebami farnosti. Členovia pracujú ako katechéti, pomáhajú pri príprave bohoslužieb a slávností, podporujú misie, organizujú pomoc slabším a mnohodetným rodinám. Pomáhajú ako dobrovoľníci bezdomovcom a ľuďom na okraji spoločnosti, navštevujú chorých a dôchodcov. Spoluorganizujú celonárodnú verejnú zbierku „Boj proti hladu“ na pomoc chudobným na misiách. V našej farnosti sa toto spoločenstvo stretáva každý prvý štvrtok v mesiaci. Zodpovednou osobou je pani Margita Brišová.

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Toto združenie založil sv. Ján Bosco. Saleziáni spolupracovníci sú treťou vetvou saleziánskej rodiny. Je to združenie laikov i kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Základným poslaním saleziánov spolupracovníkov je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijú. Zameriavajú sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujú sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Učia na školách i v skupinách, rozbiehajú a vedú mládežnícky apoštolát, organizujú výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých. V našej farnosti sú momentálne traja členovia tohto spoločenstva. Zodpovednou osobou je pán Jaroslav Žatkuliak.

Spoločenstvo Ducha Svätého

„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie vzývať,“ povedal sv. Arnold Janssen. Toto modlitbové spoločenstvo sa stretáva každú tretiu nedeľu v mesiaci doobeda, po druhej sv. omši, vo farskom kostole. Zodpovednou osobou je pani Justína Lučivňáková.

Modlitbové spoločenstvo sv. pátra Pia

Sv. páter Pio povedal: „Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Záleží na vás, ako sa rozhodnete.“ Toto spoločenstvo sa stretáva s úmyslom prinášať Bohu prosby a úmysly za dobro svoje, blížnych, farnosti a celého sveta. Úmysly prosieb, za ktoré sa bude toto spoločenstvo modliť, možno zapísať do zošita pri oltári sv. Jozefa vo farskom kostole. Členovia tohto spoločenstva sa stretávajú každý štvrtok po večernej sv. omši vo farskom kostole. Zodpovednou osobou je Mgr. Veronika Beňušová.

Lectio divina

Pod názvom lectio divina rozumieme meditatívne čítanie Sv. písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Toto spoločenstvo sa stretáva každý utorok po 19:00 hod. v pastoračnej miestnosti. Zodpovednou osobou je Daniela Ferenčíková.

Duchovné večery

Toto stretnutie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú prehĺbiť v duchovnom živote. Stretnutie sa uskutočňuje raz za mesiac v pastoračnej miestnosti druhý piatok v mesiaci po večernej sv. omši. Zodpovednou osobou je Mgr. Monika Janoťáková.

Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy Dobrého pastiera je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku od troch do dvanásť rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Katechézy prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí, átriu, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom. Materiál, ktorý je deťom postupne predstavovaný, a s ktorým pracujú, je postavený na dvoch pilieroch, Biblii a liturgii. Katechézy Dobrého pastiera sa konajú v pastoračnej miestnosti každý utorok o 13:30 hod. Zodpovednou osobou je sestra Terezka.

Stretnutie mládeže

Stretnutie mládeže je otvorené spoločné stretnutie pre všetkých mladých našej farnosti, tínedžerov, stredoškolákov a vysokoškolákov. Obsahom stretnutia býva spoločne strávený čas pri Božom slove, modlitbe, diskusii, hre, filme, a pod. Spoločenstvo sa stretáva každý piatok po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti. Zodpovednou osobou je Dominika Sivčáková.

Skauting

Skauting je výchovné hnutie mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Svoj zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa sedem prvkov: aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody), fungovanie v malých tímoch (družinový systém), prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou), prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon), inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec), rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie), priateľská pomoc dospelého. V našej farnosti existuje 91. oddiel Vojtaššákových skautiek a 11. oddiel Vojtaššákových skautov. Skauti sa stretávajú v skautskej klubovni na ulici Oravice. Zodpovednou osobou je Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková.

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici je spoločenstvo žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jediná podmienka členstva je túžba prestať piť. Spoločenstvo sa stretáva každý štvrtok večer v pastoračnej miestnosti.