Rady

Hospodárska rada farnosti Zákamenné

Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia.

Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady. (Stanovy HR, § 1 ods. 1)

V súlade so Stanovami hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze, hospodárska rada zanikla po uplynutí piatich rokov, dňa 19. júla 2015. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.

ÚLOHY HOSPODÁRSKEJ RADY

 1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.
 2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti.
 3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana.
 4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch:
  • pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola
  • pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary
  • pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci
  • pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 50 tisíc slovenských korún.
 5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Dokumenty HR

Pastoračná rada farnosti Zákamenné