Manželstvo

Manželstvo

Príprava snúbencov

Podľa nariadení 2. diecéznej synody je potrebné, aby snúbenci z dôvodu dostatočnej prípravy aspoň pol roka pred uzatvorením manželstva informovali o svojom úmysle vlastného farára. (2DS 2/74 §1)

Ak snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti (Zákamenné) prinesú si krstný list z farnosti, kde prijali sviatosť krstu. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

Pred uzavretím manželstva snúbenci majú absolvovať štyri poučenia k prijatiu sviatosti manželstva. Tieto poučenia budú bývať v našej farnosti v stanovenú sobotu  o 9.00 hod. na fare.

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo a ktorá svojím prirodzeným charakterom je zameraná k dobru manželov a na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil na dôstojnosť sviatosti medzi pokrstenými. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva bez toho, žeby súčasne nebola sviatosťou (can 1055).

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI MANŽELSTVA V NAŠEJ FARNOSTI

Sviatosť manželstva sa vysluhuje v našej farnosti v sobotu so sv. omšou v popoludňajších hodinách. Nesmie sa vysluhovať cez VEĽKÝ TÝŽDEŇ pôstneho obdobia.