Krst

Krst

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou sa človek oslobodzuje od hriechov, stáva sa Božím dieťaťom a členom Kristovej Cirkvi. Krst vtláča človekovi do duše nezmazateľný znak.

Schopný prijať krst je jedine človek, doposiaľ nepokrstený (Kán. 864).

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch života. Čo najskôr po narodení dieťaťa zájde aspoň jeden z rodičov k farárovi s rodným listom novorodenca, aby požiadal o sviatosť krstu pre dieťa a dohodol sa o povinnej príprave na prijatie sviatosti (Kán. 867), ak túto prípravu neabsolvovali vopred.

Aby sa dieťa dovolene krstilo je potrebné, aby:

  1. rodičia, aspoň jeden z nich, alebo zákonitý zástupca s krstom súhlasil.
  2. bola nádej, že pokrstené dieťa bude vychované v katolíckom náboženstve, ak táto nádej chýba, krst sa odloží (Kán. 868).

Krstní rodičia

Úlohou krstného rodiča je krstencovi pomáhať, spolu s rodičmi ho priviesť na krst a starať sa, aby pokrstený viedol krstu zodpovedajúci život a plnil verne z neho vyplývajúce povinnosti (Kán. 872).

Aby bol niekto krstným rodičom vyžaduje sa, aby:

  1. bol vyvolený od krstenca (ak je krstenec dospelý) alebo jeho zákonitých zástupcov.
  2. toto vyvolenie slobodne prijal a bol starší ako 16 rokov.
  3. bol katolíkom, ktorý prijal sviatosti: krst, birmovanie, eucharistiu a vedie príkladný kresťanský život.
  4. nebol v kánonickom treste
  5. nebol otcom alebo matkou krstenca (Kán. 874)

Vysluhovanie sviatosti krstu v našej farnosti

Sviatosť krstu v našej farnosti vysluhujeme podľa aktuálneho rozpisu podľa dohody. Prosíme o rešpektovanie týchto termínov.

Krstné náuky budú v sobotu pred týmito termínmi o 8:00 hod.