O farnosti

O farnosti

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Zákamenné vznikla v máji roku 1748.
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v novorománskom slohu za pôsobenia Vdp. Jozefa Vojtíčka (1893-1921).

 

Farský kostol

V kostole sa nachádzajú aj niektoré vzácne sochy z pôvodného starého, dreveného kostola, ktorý vyhorel v roku 1893.  Kostol bol konsekrovaný 23. apríla 1921. Posvätil ho J. E. biskup Ján Vojtaššák, rodák zo Zákamenného. Jeho hrob sa nachádza na miestnom cintoríne. Roku 1998 bol vymaľovaný celý interiér kostola vrátane fresiek, bola prevedená rekonštrukcia elektroinštalácie a inštalované nové ozvučenie kostola.

Kalvária

Neďaleko kostola bola v roku 1862 postavená Kalvária. Tvorí ju skupina štrnástich zastavení krížovej cesty s väčšou ústrednou kaplnkou, ktorá má podkovitý pôdorys. Vedľa ústrednej kaplnky sa nachádzajú ešte dve menšie kaplnky s podkovitým pôdorysom. V jednej z nich je Boží hrob. Druhá kaplnka je kaplnka sv. Heleny. Kalvária bola renovovaná v roku 1955. Vzácna je aj kaplnka je pri kostole, kde sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého. Je rokoková, z druhej polovice 18. storočia. Na Kalvárii sa každoročne 15. augusta slávi odpustová svätá omša.

Kostol sv. Jozefa v Zákamennom

V 90. rokoch minulého storočia vznikla myšlienka postaviť nový filiálny kostol v oblasti kde je najviac obyvateľov – Oravice, Mrzáčka a Vyšný koniec, ktorých dochádzka do farského kostola je problematická. Po dôkladnom prehodnotení situácie vo farnosti a po schválení biskupským úradom bolo v roku 1995 zadané vypracovanie projektu Architektonickému ateliéru Gam v Ružomberku (Ing. arch. Marián Goč a Ing. arch. Anna Gočová).

V rokoch 1996 – 2000 bol s pomocou sponzorov a veriacich z farnosti i okolia nový kostol dokončený. V prvý deň nového roka a nového tisícročia 1. januára 2001 bol požehnaný  J. E. spišským biskupom Mons. prof. ThDr. Františkom Tondrom. Tento kostol je zasvätený sv. Jozefovi, ochrancovi kresťanských rodín.

Kňazi v Zákamennom

Od roku 1748 až do dnes (2021) pôsobilo vo farnosti spolu 23 farárov a správcov farnosti. Farnosť má v súčasnosti 5550 obyvateľov z toho 5520 katolíkov.

Zákamennský dekanát

Dňa 12. 7. 2012 vznikol Zákamenský dekanát odčlenením niektorých farností z Námestovského dekanátu.

Do novovzniknutého dekanátu patria tieto farnosti:

  • Babín s filiálkou Vasiľov
  • Breza
  • Hruštín s filiálkou Vaňovka
  • Krušetnica s filiálkou Lomná
  • Lokca s filiálkou Ťapešovo
  • Novoť
  • Oravská Lesná
  • Zákamenné

Sídlo dekanátu je momentálne v Babíne a dekanom je Mgr. Marián Pánik.