Spomeň si, aby si sviatočný deň zasvätil!

Spomeň si, aby si sviatočný deň zasvätil!

J. Záborský, Cesta k Trojičnému svetlu 2008

V katechézach o Desatore pokračujeme tento týždeň. Našou témou je Tretie Božie prikázanie o zasvätení nedele a sviatočných dní. Ponúkam aj prezentáciu z katechézy na sv. omši 17. februára.

„Pamätaj na sobotný deň a zasväť ho! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, ale siedmy deň je sobota Pána, tvojho Boha. V ten deň nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani prišelec, čo býva v tvojich bránach! Lebo Pán za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a na siedmy deň odpočíval. Preto Pán sobotu požehnal a vyhlásil ju za svätú.“ (Ex 20,8-11)

Tretie Božie prikázanie – prezentácia