Rok milosrdenstva

Rok milosrdenstva

Posolstvo pápeža Františka

„Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky, sú pozvaní na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na kostoloch, ktoré určí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta.“

Pozývame zažiť dotyk Božieho milosrdenstva v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom

Vo farnosti Zákamenné sa od 13. decembra 2015 nachádza Svätá Brána Milosrdenstva. Každý pútnik môže prechodom cez svätú bránu získať odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Úplné odpustky počas Svätého roku milosrdenstva môžu získať raz denne:

Všetci veriaci, ktorí:

 • si vykonajú púť k Svätej bráne milosrdenstva (prejdú cez ňu);
 • príjmu sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte);
 • zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k sv. prijímaniu (najvhodnejšie je zúčastniť sa na sv. omši v deň púte, nemusí to však byť v tom istom chráme, stačí aj v inom kostole alebo kaplnke);
 • v duchu sa zahĺbia (reflexia) do tajomstva milosrdenstva;
 • vyznajú svoju vieru;
 • pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.

Chorí, starí a opustení, ktorí:

 • príjmu sviatosť zmierenia;
 • prijímajú okamihy životných skúšok (chorobu, starobu, samotu…) s vierou a s radostnou nádejou;
 • v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva;
 • príjmu sv. prijímanie alebo sa zúčastnia slávenia sv. omše a spoločných modlitieb prostredníctvom masmediálnych, komunikačných prostriedkov (táto účasť je spojená s duchovným sv. prijímaním);
 • vyznajú svoju vieru;
 • pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.

Každý veriaci, ktorý:

 • sám vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného Milosrdenstva;
 • je v stave posväcujúcej milosti;
 • zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu;
 • v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;
 • vyzná svoju vieru;
 • pomodli sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.

Každý veriaci môže získať úplné odpustky pre duše v očistci ak:

 • si ich pri slávení Eucharistie pripomenie a pomodli sa za ich vyslobodenie z očistca;
 • je v stave posväcujúcej milosti;
 • zúčastni sa slávenia sv. omše a pristúpi k sv. prijímaniu;
 • v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;
 • vyzná svoju vieru;
 • pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.