Prorok prichádza

Prorok prichádza

Už toľkokrát v minulosti Boh oslovoval ľudí prostredníctvom znamení, anjelov i ľudí. Týchto ľudí si Boh pripravoval už v matkinom lone. Poznal ich, posvätil, zveril im svoje slovo a ustanovil ich, aby ho v jeho mene hlásali.

A proroci prichádzali, aby prechádzali pomedzi zástupy, oznamovali, ohlasovali, prinášali znaky a znamenia. Na ľuďoch bolo, či dovolia dotknúť sa Božiemu slovu svojho srdca.

A proroci prichádzali, aby nielen prechádzali pomedzi ľudí, ale zostali a žili s tými, ku ktorým boli poslaní. Ľud uveril Božiemu slovu alebo dvíhal kamene, zamĺkli ústa prorokov.

A proroci prichádzali, aby prechádzali, zostávali, ale aj odišli, lebo boli poslaní aj k iným strateným ovciam domu Nebeského Otca.

Prorok Ježiš z Nazareta prichádza, nielen prináša Božie slovo. On sám je Božie slovo. Hovorí rozhodné NIE hriechu a bezvýhradné ÁNO hriešnikovi.

Čo chcem, aby urobil?

Len prešiel pomedzi nás?

Aby zostal? Či odišiel?