Farské oznamy – 1. týždeň 2016

Farské oznamy

1. týždeň – od 4. 1. do 10. 1. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

4. 1.

Pondelok vo vianočnom období Farský 7.00

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

+ Martin a Juliana Majchrák

Utorok

5. 1.

Utorok vo
vianočnom období
Farský 7.00 + Šimon, Jozefína a Magdaléna Kresťan
Sv. Jozefa 17.30 + Paulína Telúchová – 30. dňová
Streda

6. 1.

Zjavenie Pána

Slávnosť

Farský 8.00

10.30

+ František, Jozefína, Margita a rodičia

+ Kvetoslava Koleňová

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

+ Kamil Lučivňák (Vyšný koniec)

Za veriacich

+ Luboš Soudný

Štvrtok

7. 1.

Štvrtok po
Zjavení Pána
Farský 7.00 + Ján, Agneška, Albína Grofčík

+ Daniel a Jozefína Boškaj

Sv. Jozefa 17.30 + Janka Kondelová
Piatok

8. 1.

Piatok po
Zjavení Pána
Farský 7.00

17.30

+ Štefan a Paulína Úradník

Za zdr. a požehnanie rodiny pri 50. výročí Jozefa

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

9. 1.

Sobota po
Zjavení Pána
Farský 7.00 + Martin a Mária Florek

+ Ľudovít a Mária Buckulčík

Sv. Jozefa 7.00 + Ján Plaskúr
Nedeľa

10. 1.

Tretia nedeľa po narodení Pána
Krst Krista Pána
Farský 8.00

10.30

Za ctiteľov nepoškvrneného srdca Panny Márie

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Emila

Za zdravie pre Evu

Za Božiu pomoc pre Anetku

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1052 – 1071; Kostol sv. Jozefa č.d. 1072 – 1091, v sobotu po ranných omšiach.

Na kostol venovali: členovia adventných deviatnikov – 90 €; z upratovania – 20 €. Pán Boh zaplať!

Stretnutie miništrantov, ktorí sa zúčastnili koledy bude dnes popoludní o 14.00 hod. na fare.

 

V stredu je prikázaný sviatok Zjavenia Pána, sväté omše budú ako v nedeľu. Pri každej omši požehnáme Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov.

Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 5 160 €. Ďakujeme koledníkom za ich čas a úsilie pri prípravách a koledovaní, ktoré ochotne venovali bez nároku na odmenu. Ďakujeme darcom, ktorí podporili verejnú zbierku Dobrej noviny, rodinám, ktoré zabezpečili koledníkom obedy a prevoz počas koledovania. Všetci ste sa tak zapojili do spoločného úsilia o dôstojnejší život ľudí v Afrike.

Úprimne ďakujeme Pánovi za možnosť prejsť v zdraví a priaznivom počasí celú obec pri vianočnom požehnávaní domov. Ďakujeme aj rodinám, ktoré nám zabezpečili prevoz a obedy a vám všetkým za vrelé prijatie.

Opäť ponúkame knihu Brána milosrdenstva od Pavla Janáča. Zakúpiť si ju môžete v sakristii, cena 3 €.

Od 1. 1. 2016 máme novú webovú stránku farnosti Zákamenné na adrese www.rkczakamenne.sk Vyzývame všetky spoločenstvá vo farnosti, aby spolupracovali s farským úradom a vytvorili si prezentáciu svojej činnosti na stránke.

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Anton Mrekaj, syn Milana a Heleny rod. Rončákovej, bývajúci v Zákamennom a Andrea Strmeňová, dcéra Ondreja a Marianny rod. Luciakovej, bývajúca vo Veľkom Klíži. Sobáš bude vo Veľkom Klíži.