Príhovor rektora na Nedeľu Dobrého pastiera

Príhovor rektora na Nedeľu Dobrého pastiera

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry!

V dnešnú nedeľu vám všetkým chcem zo srdca poďakovať za vašu starostlivosť o seminaristov Spišskej diecézy, ktorí sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka pripravujú na kňazské povolanie. Celá formácia kandidátov kňazstva sa zameriava na to, aby sa osobitným spôsobom naučili mať účasť na láske Krista – Dobrého pastiera. Táto formácia musí mať popri iných aspektoch aj pastoračný a misijný charakter. Vyzýva nás k tomu aj Svätý Otec František v posolstve na dnešný deň, v ktorom sa zamýšľa nad misionárskym rozmerom kresťanského povolania.

V závere posolstva pápež František píše: „Bez vytrvalej a kontemplatívnej modlitby nemôže existovať nijaká pastorácia povolaní, ani kresťanské misie. V tomto zmysle treba kresťanský život sýtiť počúvaním Božieho slova a predovšetkým pestovaním osobného vzťahu s Pánom v eucharistickej adorácii, ktorá je privilegovaným „miestom“ stretnutia s Bohom.“

Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických adoráciách na seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania pre túto diecézu. Tak budete napĺňať aj svoje kresťanské povolanie.

V týchto dňoch si zároveň pripomíname 5. výročie úmrtia otca biskupa Františka Tondru, ktorý hovorieval kňazom, že najväčším protagonistom kňazských povolaní je kňaz vo farnosti. Preto ďakujem aj vám, drahí spolubratia kňazi, za vašu obetavú službu, ktorú na poli vzbudzovania kňazských povolaní vo farnostiach robíte, či už rôznymi aktivitami s mládežou, duchovnými obnovami, ale hlavne obetavým príkladným kňazským životom.

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 38 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni bude vysvätených 8 novokňazov a 4 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.

Ďakujem vám všetkým, ktorí myslíte na nás v modlitbách a každodenných obetách. Ďakujem rodinám, farnostiam, združeniam a spoločenstvám v ktorých vznikli kňazské povolania. Ďakujem im za to, že vytvorili priaznivé prostredie viery, v ktorom Pán mohol zasiať semienko kňazského povolania. Každý takto povolaný človek práve v kňazskom seminári dozrieva a formuje sa po stránke ľudskej, duchovnej, intelektuálnej i pastoračnej. Vďaka angažovanosti obetavých dobrodincov môže kňazský seminár napredovať a napĺňať toto poslanie. Pán Boh zaplať všetkým za každý prejav dobrodenia!

V modlitbách spojený

Peter Majda,
rektor kňazského seminára