MATKA SPASITEĽA

MATKA SPASITEĽA MATER SALVATORIS

V Evanjeliu podľa Matúša čítame, že Jozef si nevedel vysvetliť požehnaný stav Márie, a preto si zaumienil tajne ju prepustiť, ale „keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne anjel Pána a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov” (1,2021).

Meno Ježiš má hlboký význam a Boh ho neurčil bez zámeru. Pri tomto mene mysleli Ježišovi súčasníci na vykúpenie a záchranu, lebo hebrejské meno Jehošua znamená „Jahve zachraňuje”; ale neskoršie generácie, ktoré neboli schopné pochopiť význam tohto mena, preložili ho vlastným menom Ježiš. Tak Rimania nazývali Ježiša „Salvator”, čo prekladáme ako Spasiteľ, Záchranca, Vykupiteľ.

Azda najlepšou interpretáciou Ježišovho mena je „Spasiteľ”, lebo sa opiera o biblickú myšlienku, že Boh prinesie svojmu národu „spásu” a „spása” zahrňuje v sebe tak vykúpenie, ako aj šťastie po vykúpení. Kto vzýva Ježiša ako Spasiteľa, myslí na neho ako na toho, ktorý nás na kríži vykúpil z moci diabla, ale zároveň myslí na toho, ktorý teraz „obveseľuje našu mladosť” (Ž 43, 4), ktorý je naším najvyšším šťastím a nás privádza k dôvernosti s Bohom — Otcom.

Ježiša vidíme teraz ako „povýšeného” Spasiteľa (Flp 2, 9), ako toho, ktorý nás urobil blaženými, pritom však stále vidíme rany na jeho rukách a myslíme na to, že sme boli „draho vykúpení” (1 Kor 7, 23).

Keď teda vzývame Máriu ako Matku Spasiteľa, čo je vlastne to isté ako Matka Ježišova, musíme v duši prechovávať tieto myšlienky. Myslíme na to, že Mária nám darovala „Spasiteľa” a že nám — na základe svojho omilostnenia prostredníctvom Boha — takto v skutočnosti pomáha ku „spáse”. Máriina úloha pri našom vykúpení nebola iba pasívna, ona svojím „fiat”, ktoré dala anjelovi, sa celkom vedome rozhodla spolupracovať na našom vykúpení.

Nie bez príčiny nazývame Máriu Spoluvykupiteľkou a Sprostredkovateľkou všetkých milostí, pretože nám priniesla Spásu a rozdeľuje nám dary spásy. Naše vykúpenie nie je ešte dokončené. Ešte upierame svoj zrak k nebu a „odtiaľ očakávame ako Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý pretvorí našu poníženú prirodzenosť podľa vzoru svojho osláveného tela” (Flp 3, 20).

V Márii však je toto vykúpenie už dokončené; spolu s Ježišom žije v oslávenom tele a svedčí tak celou svojou bytosťou o spáse, ktorá sa nám zjavila vo vtelenom Slove, v Ježišovi Kristovi.

Keď vzývame svätú Pannu týmto spôsobom, robíme rovnako ako apoštoli, pretože z Evanjelia svätého Jána jasne vyplýva, že zvyčajné meno Márie bolo „Matka Ježišova”, a na čo mysleli pri vyslovení mena Ježiš, to sme práve uviedli.