KRÁĽOVNÁ POSVÄTNÉHO RUŽENCA

KRÁĽOVNÁ POSVÄTNÉHO RUŽENCA

Pôvod modlitby sv. ruženca sa podľa tradície pripisuje sv. Dominikovi. V skutočnosti sa táto modlitba vyvíjala postupne. Najprv to bola inšpirácia stopäťdesiatimi žalmami, ktoré sa mnísi modlievali v kláštoroch. Ľudia zbožní, ale neznalí latinčiny sa začali modliť podobne, pričom latinské texty žalmov nahradili modlitbou Otčenáš.

Postupne, ako vznikala modlitba Zdravas Mária, začali sa ľudia modliť aj 150 krát Zdravas, pričom k tejto modlitbe pridávali tajomstvá z Ježišovho života.

Takto vznikla modlitba sv. ruženca, ktorou síce prejavujeme úctu Božej Matke, ale spolu s ňou hľadíme na jej Božského Syna. Sv. pápež Ján Pavol II. to vyjadril v liste Ruženec Panny Márie: „Ruženec nás tajomným spôsobom stavia po boku Márie, ktorá sleduje Kristov ľudský rast v ich dome v Nazarete. To jej umožňuje formovať nás všetkých s rovnakou starostlivosťou, až kým v nás Kristus nie je úplne stvárnený. Toto Máriino poslanie je založené na Kristovom poslaní a je mu úplne podriadené, pričom „vôbec neprekáža bezprostrednému spojeniu veriacich s Kristom, ba ho napomáha.“ (RVM 15)

Mnoho ráz v dejinách ľudia skúsili, aká silná a účinná je modlitba svätého ruženca. Azda najvýraznejšie to bolo cítiť po porážke tureckého ľodstva pri Lepante v roku 1571, čo zastavilo útoky a nadvládu Osmanskej ríše nad kresťanskými krajinami Európy.

Z vďaky za toto zázračné víťazstvo, vyprosené modlitbami ruženca, ustanovil sv. pápež Pius V. 7. október za sviatok Ružencovej Panny Márie.

Aj mnohí ďalší pápeži upozorňovali na dôležitosť a silu tejto modlitby. Medzi nimi zvlášť Lev XIII., ktorý v roku 1883 vložil aj do Loretánskych litánií invokáciu „Kráľovná posvätného ruženca“.

Práve týmto titulom sa predstavila Božia Matka trom deťom vo Fatime pri poslednom zjavení 13. októbra 1917 počas úžasného slnečného zázraku.

Sama Panna Mária zdôrazňuje potrebu modlitby svätého ruženca. Vo Fatime vyzývala k jeho dennej modlitbe. Je to veľmi silná duchovná zbraň, ktorú nám naša nebeská Kráľovná ponúka, aby sme mohli obstáť v skúškach a ťažkostiach a mať účasť na víťazstve Božieho kráľovstva.

Zoznam priložených súborov