Milovaný

Milovaný

V rodinách, kde rodičia vychovávajú viac detí sa stáva, že každé je iné. Rodičom je ťažké každé rovnako milovať. Z niektorých sa stane otcov, či mamin miláčik, ba dokonca maznáčik, ktorý vie vynikajúco zneužiť rodičovskú lásku.

Izák viac miloval svojho syna Ezaua. Jakub bol miláčikom Rebeky. Koľko zloby a nepokoja priniesla táto nedokonalosť rodičovskej lásky.  Vari sa Jakub nepoučil, keď svojho syna Jozefa miloval viac ako svojich ostatných synov? S koľkou zlobou predali bratia Jozefa do otroctva.

Ježiš Kristu, keď prijal krst od Jána, nepočul Otcov hlas „toto je môj Miláčik alebo Maznáčik“ ale nebeský Otec hovorí „toto je môj milovaný syn“. Ježiš je milovaný a preto je poslušný Otcovi a to až na smrť na kríži.  Ježiš je milovaný, preto jeho pokrmom je plniť Otcovu vôľu. Je milovaný Otcom, preto je rád v dome svojho Otca. Je milovaný Bohom a preto aj celú noc strávi s ním v rozhovore, v modlitbe.

Prijali sme krst od Matky Cirkvi, pri ktorom zaznel aj nad nami Otcov hlas: „toto je môj milovaný syn“, „toto je moja milovaná dcéra“.

Nezneužívajme dobrotu Otcovej lásky.