SVÄTÁ PANNA PANIEN – SANCTA VIRGO VIRGINUM

SVÄTÁ PANNA PANIEN – SANCTA VIRGO VIRGINUM

V knihe Zjavenia svätého Jána sa predstavuje Ježiš, vtelené Božie Slovo ako víťaz: „Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.“ (Zjv 19,16)

Svätý Ján chce týmto povedať, že Ježiš je najmocnejším a najdokonalejším Kráľom a nikto sa mu nemôže vyrovnať. „Kráľ kráľov“ je spôsob vyjadrenia, aký stretávame častejšie vo Svätom Písme, ale aj v iných spisoch.

Ako sa Veľpieseň nazýva aj Piesňou piesní od kráľa Šalamúna, ako sa pápež nazýva Servus servorum Dei — Sluha sluhov Božích, tak aj invokácia Loretánskych litánií používa podobný výraz — Panna panien. To znamená, že Mária je najdokonalejšou pannou, že svätá Božia Rodička žila v takom panenstve, ktorému sa žiadne iné nevyrovná. Toto chceme v krátkosti objasniť.

Je jasné, že tu nejde len o telesné panenstvo, lebo z hľadiska telesnosti je možné žiť v panenstve. Tu treba mať na zreteli, čo myslel pápež Pius XII., keď hovoril o „Bohu zasvätenom panenstve“. Ide tu o panenstvo, pre ktoré sa niekto rozhodne, aby sa úplne oddal Bohu.

Ježiš tiež poukázal na tento rozdiel, keď povedal: „Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Mt 19, 12).

Svätý Pavol, ktorý písal o manželstve a panenstve, zdôrazňuje tieto Ježišove slová takto: „a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.“ (1 Kor 7, 31-35).

Tajomstvo panenstva, ktoré je také vzácne v očiach Božích, spočíva v tom, že robí svätým v nerozdelenosti, a to „svätým“ v tom zmysle, ako to podáva Sväté Písmo, tak ako sme si to už pri prvej invokácii vysvetlili; svätý ako „vyčlenený“ — vyvolený pre Boha, rezervovaný Bohu. Kto svoje panenstvo zasvätí Bohu, odovzdá Bohu celú svoju osobnosť, takže nikto z ľudí nemá naň viac právo; on alebo ona patria „nerozdelení“ Pánovi.

Pri správnom pochopení a konaní podľa tohto výkladu láska k blížnemu nijako neutrpí, práve naopak, ona sa iba upevní, pretože v každom našom blížnom, s ktorým sa stretáme, sme povinní vidieť Pána. Keď teda Máriu nazývame Pannou panien, najdokonalejšou pannou, potom toto panenstvo je celkom nerozdelene zamerané na Pána. Panna Mária ho vlastnila v najväčšej miere a tým doslova vyplnila i citát svätého Pavla: „Žila dôstojne a nerušene sa oddala Pánovi.“ Takto nám ju predstavujú aj evanjelium a učenie Cirkvi.