FARSKÉ OZNAMY 18. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 18. týždeň

FARSKÉ OZNAMY

18. týždeň – od 3. 5. do 9. 5. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

3. 5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sviatok

Farský

7.00

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Elizabetku

+ Štefan, Anastázia Jurkuľákoví a Ján

Sv. Jozefa

7.00

18.00

Na úmysel

Poďakovanie pri 60. výročí Viktora

Utorok

4. 5.

Sv. Floriána, mučeníka
Ľub. spomienka

Farský

7.00

18.00

+ Serafín, Mária, rodičia a súrodenci

+ Ján Vrábeľ

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Mária a Félix Florek

Za zdravie a požehnanie pre Annu Grofčíkovú

Streda

5. 5.

Streda po
5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

13.30

18.00

Za požeh. Marty Sivčákovej a rod. pri 50. výročí

+ Vincent Dorník, kňaz

Za zdravie Justíny

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Paulína, Vendelín Sumihora a syn Pavol

+ Anton Račák a rodičia

Štvrtok

6. 5.

Štvrtok po
5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

18.00

Za požeh. Kristíny Sochuľákovej pri 88. výročí

+ Florián a Helena Majchrákoví

Sv. Jozefa

7.00

18.00

Za zdravie a požehnanie Agnešky s rodinou

+ Tibor Kováč

Piatok

7. 5.

Piatok po
5. veľkonočnej nedeli

Farský

7.00

18.00

Za dary DS pre Janku

Za požehnanie pre modlitbové spoločenstvo

Sv. Jozefa

7.00

18.00

+ Štefan, Rozália Sivčákoví a rodičia

+ Emília, Štefan, Martin a Emil

Sobota

8. 5.

Sobota po
5. veľkonočnej nedeli

Farský

15.00

17.00

18.00

Sobášny obrad Petra a Kataríny

+ Janka Kovaľová

Na úmysel

Sv. Jozefa

17.00

18.00

Na úmysel

Za + z rod. Tisoňovej

Nedeľa

9. 5.

6. veľkonočná nedeľa

Farský

6.00

8.00

9.00

10.30

Na úmysel

Za veriacich

Na úmysel

Za zdravie a požehnanie pre dcéru Zdenku

Sv. Jozefa

7.00

8.00

9.30

18.00

Za požehnanie zdravotníkov a kňazov

Za zdravie a požehnanie rodín

Za požehnanie členov DHZ Zákamenné

Na úmysel

Upratovanie kostola: Farskýč. d. 749 – 771, Kostol sv. Jozefa – č. d. 772 – 788, v sobotu ráno. PBZ!

Milodary na kostol: z upratovania FK – 65 €; z krstu Stely Rabčanovej – 50 €; Bohuznámi – 205 €; na Farskú charitu – 20 €. Pán Boh zaplať!

Na Kňazský seminár sme vyzbierali 1472 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Počas mesiaca máj sa budeme modliť Májovú pobožnosť pred sv. omšami. V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme pol hodiny pred rannými a hodinu pred večernými omšami. Chorých navštívime v utorok 4. 5. – Vyšný koniec a v stredu 5. 5. – Oravice a Poriečie.

V stredu o 13.30 hod. bude vo FK detská sv. omša pre provoprijímajúce deti. Nácvik liturgie na 1. sv. prijímanie bude v piatok o 16.30 hod. v KSJ.

Milí birmovanci, prosíme vás, aby ste v priebehu tohto týždňa vyplnili svoje birmovné lístky. Vzor, ako má byť birmovný lístok vyplnený, nájdete na nástenkách a web stránke farnosti. Ak ste lístok stratili, môžete si zobrať nový v sakristiách oboch kostolov. Vyplnené lístky odovzdáte v nasledujúcom týždni (10. – 14. máj) vyučujúcim na hodinách náboženskej výchovy. Tí, ktorí nechodíte na základnú školu, nám ich prineste na faru.

 Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Pajor, syn Jána a Ľubice rod. Kubalíkovej, bývajúci v Liptovskom Mikuláši a Katarína Kuchťáková, dcéra Štefana a Márie rod. Kocúrovej, bývajúca v Zákamennom. Sobášny obrad bude 8. 5. o 15 hod. vo FK.

Zoznam priložených súborov