Vyhlásenie k mimoriadnej situácii

Vyhlásenie k mimoriadnej situácii

Drahí veriaci, priatelia, bratia a sestry!
Situácia na Slovensku je napätá zo šíriaceho sa koronavírusu a možnej epidémie. Otázkou už nie je to, či prepukne aj tu, ale ako ju čo najviac môžeme obmedziť, aby sa nerozširovala a neublížila tak mnohým z nás.

Opatrenia, ktoré nás zasiahli aj v náboženskom a duchovnom živote sú opodstatnené, a preto ich budeme v našej farnosti prísne dodržiavať. Veľmi vás o to prosím, aby sme nereptali proti autoritám a prijali to s pokorou. Robia všetko preto, aby zachránili ľudské životy – naše životy. Je na mieste poslušnosť a striktné dodržiavanie odporúčaných spoločenských a hygienických pravidiel.

Situácia je skutočne vážna! Nepodceňujme prevenciu pred možnou nákazou. Veľmi dobre vieme, koľkí z nás cestujú do krajín postihnutých vírusom za prácou alebo oddychom, či štúdiom a podobne. Koľkí z nás tam v poslednej dobe prežili dovolenky a prázdniny. Opatrnosť je teda na mieste. Mnohí ani len netušia, že sú nakazení, pretože choroba prepukne až po niekoľkých dňoch. Pritom môžu nákazu svojvoľným kontaktom s inými šíriť ďalej. 

Mnohí sa pýtate, prečo sa zamedzili práve sv. omše. Odpoveď je jednoduchá, pretože práve starší ľudia, ktorí sú najčastejšie prítomní v kostole, sú voči novej chorobe najzraniteľnejší a takpovediac bezbranní. A my ich musíme chrániť! Je to naša kresťanská povinnosť!

Písmo hovorí: Rim 13,8-10 Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska. – Láska je viac ako prikázanie.

Toto je teraz dôležitejšie ako všetko ostatné. Z tohoto dôvodu sa na čas pozastavujú všetky pastoračné aktivity ako sú stretnutia v pastoračnej miestnosti, sobášne náuky, adorácie, spoločné modlitby a podobne. Nezabudnime, že Pán je stále s nami. Eucharistia je v našich kostoloch a živý Kristus uprostred nás. My, kňazi, budeme denne slúžiť sv. omše bez účasti verejnosti v kostoloch, takže naše Bohostánky nebudú opustené. Pripomínam, že každý veriaci, ktorý žije v milosti posväcujúcej, má živého Pána Ježiša vo svojom srdci. 

A preto nežime v hriechoch, ale buďme chrámom Ducha Svätého v čase tejto veľkej skúšky. Doma sa môžeme v obvyklom čase sv. omší spoločne modliť, čítať Písmo z dennej liturgie na internete, sledovať prenosy sv. omší a tak vytvoriť duchovnú jednotu s celou farskou rodinou. Toto je nová skúsenosť našej viery a viem, že prinesie požehnanie ak si uvedomíme, že ju máme teraz prežívať v malých spoločenstvách lásky – v našich rodinách.

Inštrukcie k udeľovaniu sviatostí počas karantény

Úmysly sv. omší
Farské oznamy s úmyslami omší na každý deň budú zverejnené ako obvykle na farskej stránke. V tomto týždni sa mení len nedeľa, pretože budeme mať len tri úmysly (pozri farské oznamy).

Spoveď
Spovedať samozrejme budeme súrne prípady po telefonickom dohovore. Pôjde o individuálne stretnutie s kňazom. Ak by sa karanténa predĺžila až do obdobia veľkonočnej spovede, o postupe prijatia tejto sviatosti budeme včas informovať.

Krsty
Budú udeľované podľa stanoveného programu a za týchto podmienok:

  1. Na krstnú náuku sa dostavia rodičia a krstní rodičia len v prípade, že sú zdraví a nemajú príznaky choroby. Ak budú chorí, termín krstu sa odloží na neskôr.
  2. Aby rodičia a krstní rodičia dodržali povinnú karanténu, ak boli na území s výskytom vírusu alebo boli v kontakte s osobami, ktoré sa zdržiavali na území krajín, kde je rozšírený koronavírus. Následne po náuke sa dohodne termín krstu v kostole s minimálnym počtom príbuzných.

V akomkoľvek vážnom prípade sa krst deťom udelí okamžite!

Sviatosť pomazania chorých 
Vážne chorým a zomierajúcim veriacim sa udelí pomazanie chorých aj Oltárna sviatosť okamžite po zavolaní na farské telefónne číslo +421 918 179 966.

Len s pokorou a sebadisciplínou toto obdobie zdoláme. Verím, že sme natoľko duchovne zrelí, že to zvládneme. Teraz môžeme dokázať, že kresťanmi nie sme len v kostole, ale aj našimi skutkami Kristovej lásky, pokory a poslušnosti. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Myslíme na vás všetkých v modlitbách a požehnávame vás!

Cyril Hamrák, farár
Ján Mahút, kaplán
Marián Dopater, výpomocný duchovný