Usmernenia

Informujeme vás o najnovších opatreniach týkajúcich sa verejného slávenia bohoslužieb.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu.

Povinnosti pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebných obradov a sobášnych obradov:

– vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.Striktne dodržiavať iba podávanie svätého prijímania na ruku,
– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí úklonom),
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Zoznam priložených súborov