Rozpis krstov 2020

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Pozor zmena! Počas núdzového stavu budeme vysluhovať sviatosť krstu podľa rozpisu po náuke v sobotu o 10.00 hod. vo farskom kostole.

Sviatosť krstu sa vysluhuje za normálnych okolností v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených dátumov. Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

5. január 2020
19. január 2020
2. február 2020
16. február 2020
1. marec 2020
15. marec 2020
29. marec 2020
12. apríl 2020
26. apríl 2020
10. máj 2020
24. máj 2020
7. jún 2020
21. jún 2020
5. júl 2020
19. júl 2020
2. august 2020
16. august 2020
30. august 2020
13. september 2020
27. september 2020
11. október 2020
25. október 2020
8. november 2020
22. november 2020
6. december 2020
20. december 2020

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa
a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Zákamenné, 29. 12. 2019                                                    Mgr. Cyril Hamrák, farár