List birmovancom a prvé stretnutie

List birmovancom a prvé stretnutie

Milí birmovanci, milí rodičia,

začíname v našej farnosti prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Na začiatku prípravy prijmite, prosím, niekoľko povzbudení.

Vy, milí rodičia,

pomôžte synovi či dcére starostlivo si vybrať birmovného rodiča. Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia. Aby niekto mohol plniť úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby mal už 16 rokov; aby bol katolík, pobirmovaný a už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; a aby nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Nezabudnite sa v rodine spoločne modliť, čítať Sväté písmo, dávať svojim deťom dobrý príklad. Pamätajte na to, že rodina je miestom, kde sa rodičia stávajú prvými učiteľmi viery pre svoje deti. Keď sú rodičia prvými v dobrom príklade a rodinnej modlitbe, potom aj deti ľahšie nájdu cestu k ľudskosti a svätosti.

Možno žijete vo vzťahu, ktorý nie je v súlade s Božími prikázaniami alebo ste už dlhší čas nepristúpili ku sviatostiam. Príprava vášho dieťaťa je príležitosťou dať si tieto veci do poriadku. Napíšte nám, zatelefonujte alebo sa zastavte za nami na fare.

Vy, milí birmovanci,

každú nedeľu sa zúčastnite na svätej omši. Či prší alebo sneží, či ste boli predošlý deň na výlete alebo vás v pondelok čaká písomka. Svätých omší je v Zákamennom dostatok. Naplánujte si program vždy tak, aby ste svätú omšu nikdy nevynechali.

Každý mesiac prijmite sviatosť zmierenia. Deväť prvých piatkov je súčasťou vašej prípravy na birmovku. Vo sviatosti zmierenia nám Boh dáva jedinečnú šancu prinavrátiť svojmu životu krásu a silu odpustením našich hriechov.

Počas prípravy na birmovku nevynechajte ani jedno birmovanecké stretnutie. Na toto stretnutie si vždy so sebou prineste Sväté písmo, zápisník a pero. Vo svojej skupinke sa budete stretávať každé dva týždne. Spolu tvoríme dvadsať skupiniek. Do ktorej skupinky patríte a kedy sa prvýkrát stretnete si pozrite už dnes na nástenkách kostolov a na internetovej stránke farnosti. Stretnutia začínajú od zajtra.

Rovnako nevynechajte ani jednu svätú omšu určenú pre vás každý štvrtok večer o 18:00 hod. v Kostole sv. Jozefa. Pred ňou, od 17:00 máte možnosť prísť do kostola na tichú adoráciu. Prvýkrát sa takto stretneme tento štvrtok, 10.09.2020.

Starostlivo si vyberte birmovné meno, svätca, ktorý bude pre vás vzorom, ku ktorému sa budete modliť a prosiť o pomoc.

Deň nezačínajte bez rannej modlitby a neusínajte bez večernej modlitby. Nik si nemôže vybudovať vzťah s Bohom, ak sa s ním nerozpráva. Môže to byť Otče náš, Zdravas Mária alebo iná modlitba, či modlitba vlastnými slovami, v ktorej poviete Bohu to, čo máte na srdci.

Všetkým vám želáme a vyprosujeme, aby čas prípravy na sviatosť birmovania bol radostným časom obnovenia našej viery.

Vaši duchovní otcovia, sestry a animátori

Zoznam priložených súborov