Farské oznamy 33. týždeň

Farské oznamy
33. týždeň – od 12. 8. 2019 do 18. 8. 2019

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

12. 8.

Pondelok 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

 

7.00

15.00

+ Ján, Kristína Večerkoví a deti

+ Mária Florková – pohrebná

Sv. Jozefa

18.00

Na úmysel celebranta

Utorok

13. 8.

Utorok 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

+ Anton, Jozefína a Jozef Jakubjakoví

Sv. Jozefa

18.00

+ Serafín a Štefánia Balúnoví

Streda

14. 8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč.,
Spomienka

Farský

7.00

 

18.00

+ Alojz, Paulína a Emil Garajoví

+ Karol, Kristína Florkoví a rodičia

+ Margita a Ján Sivčákoví

Štvrtok

15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie
Slávnosť

Farský

 

Kalvária

 

7.00

13.00

17.00

 

+ Alojz Gruchala – 30. dňová

+ Karol Kuchťák – pohrebná

Za veriacich

Poďakovanie pri 50. výročí Karola

Sv. Jozefa

9.00

+ Tomáš, Justína Sivčákoví a synovia

Piatok

16. 8.

Piatok 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

18.00

+ Kamil, Milan, Anton Florekoví

+ Pavol Gonšor

DSS

9.00

Za požehnanie dobrodincov našej farnosti

Sobota

17. 8.

Sobota 19. týždňa
v Cezročnom období

Farský

7.00

14.00

15.00

+ Serafín, Margita, rodičia a brat Mansvet

Za novomanželov Ľubomíra a Janu

Za novomanželov Petra a Moniku

Sv. Jozefa

7.00

Poďakovanie pri 80. výročí Ľudovíta

Nedeľa

18. 8.

20. nedeľa

v Cezročnom období

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Farský

Kalvária

 

7.00

10.00

 

Za ctiteľov Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Za veriacich

Poďak. pri 40. výročí sobáša Jozefa a Ireny

Sv. Jozefa

8.00

18.00

Poďak. pri 40. výročí sob. Rastislava a Veroniky

Poďakovanie pri 55. výročí Miroslava Garaja

Upratovanie kostola: FK – č.d.: 1167 – 1187; KSJ – č.d.: 1188 – 1207. Pán Boh zaplať!

Na kostol venovali: z krstov –  20 €; Bohuznámi – 60 €. Pán Boh zaplať! V pondelok v KSJ bude mať o 18.00 hod. sv. omšu misionár Pavol Sochuliak.

Odpustová sv. spoveď bude v stredu 14. 8. od 19.00 do 20.30 hod. v obidvoch kostoloch.

 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú takto: vo farskom kostole o 7.00, v Kostole sv. Jozefa o 9.00 a na Kalvárii o 17.00 hod. Slávnostným kazateľom bude ThLic. Martin Majda, PhD., prefekt z kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov. V piatok pri večernej omši bude mať kazateľ mariánsku katechézu o úcte sv. Jána Pavla II. k Panne Márii. Pozývame!

V sobotu bude na kostolnom nádvorí pri FK inštalovaná drevená socha Archanjela Michala, ktorú vyrezal p. Milan Šulc. Jej posviacka bude o 19.00 hod. Po nej bude sviečkový ružencový sprievod na Kalváriu, na ktorej sa pomodlíme krížovú cestu.

V nedeľu bude slávnostná odpustová sv. omša na Kalvárii o 10.00 hod. Hlavným celebrantom bude Prof. František Trstenský, PhD., odborník na biblické vedy, teológ a publicista. Ostatné sv. omše budú takto: vo FK o 7.00 hod. a v KSJ o 8.00 a 18.00 hod. Prosím o pomoc pri technickom zabezpečení slávnosti a dobrovoľníkov v krojoch a skautov, aby sa v nedeľu zapojili do sprievodu na Kalváriu a niesli sochy. Sprievod pôjde o 9.30 od farského kostola.

V nedeľu prinesie  vdp. František Trstenský svoju knihu o Panne Márii. Približuje v nej všetky tie miesta v Novom zákone, ktoré hovoria o Božej Matke a vysvetľuje, prečo je dôležitá mariánska úcta v živote kresťana. Budete si ju môcť zakúpiť za 5 €.

Ďakujem šikovným dobrodincom za rekonštrukciu kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri FK. Nech vám to Pán cez patróna kaplnky vynahradí hojným požehnaním!

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ľubomír Javor, syn Jána a Štefánie rod. Vraňákovej, bývajúci v Mútnom a Jana Štepančíková, dcéra Jána a Milady rod. Bartoškovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 17. 8. o 14.00 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Škuliga, syn Milana a Agnešy rod. Kľuskovej, bývajúci v Zákamennom a Monika Florková, dcéra Antona a Moniky rod. Koleňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 17. 8. o 15.00 hod. vo FK.

Zoznam priložených súborov