FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 22. týždeň

Farské oznamy

22. týždeň – od 25. 5. do 31. 5. 2020

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

25. 5.

Pondelok po
7. veľkonočnej nedeli
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

Za uzdravenie Izabely

+ Vladimír Polťák a rodičia

+ Daniel, Helena a + z rodiny

Utorok

26. 5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Jozef Florek a rodičia

+ Cyril, Apolónia Buckulčíkoví a súrodenci

+ Karol, Angelina, Karolína, Emil Polťák ml.

Streda

27. 5.

Streda po
7. veľkonočnej nedeli
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Pavol, Serafín, Margita, Žofia Makúchoví

+ František, Kristína a Daniel Večerkoví

Za zdravie a požeh. rodiny Emila Palárika

Štvrtok

28. 5.

Štvrtok po
7. veľkonočnej nedeli
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Jozef Papák

+ Félix a Mária Florekoví

Za požehnanie Mareka pri 30. výročí

Piatok

29. 5.

Za povolania na kňazský stav
Votívna
Sv. Jozefa 6.30

11.30

18.00

+ Emil a Július

+ Emil Durčák

Poďakovanie pri 40. výročí Jany

Sobota

30. 5.

Sobota po
7. veľkonočnej nedeli
Sv. Jozefa 6.30

 

18.00

Poďakovanie pri 70. výročí

+ Ján Godiš, Ľudovít a Helena Žatkuliakoví

Za požehnanie Mateja a Veroniky

Nedeľa

31. 5.

Zoslanie Ducha Svätého
Slávnosť
Sv. Jozefa

 

6.00

7.30

9.00

11.00

15.00

18.00

Na úmysel

Za zdravie a požehnanie pre Máriu

Poďakovanie pri 40. výročí Márie

Za zdravie a požehnanie pre Veroniku

Poďak.  pri 25. výročí sob. Vladimíra a Kataríny

Za veriacich

Spovedáme pol hodiny  pred sv. omšami.

Upratovanie kostola: Kostol sv. Jozefa  č. d. 1153 – 1176, v sobotu ráno.

Milodary: Bohuznámi – 150 €; z krstov – 50 €; zo svadby novomanželov Vrábľových – 50 €; Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať!

Od pondelka do piatku pri sv. omšiach o 11.30 hod. budú prebiehať katechézy o Duchu Svätom ako príprava na Turíce. Pozývame!

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú Letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu a duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Prvé sväté prijímanie bude 28. júna 2020 o 10.00 hod. Katechézy detí budú prebiehať v škole na vyučovaní a na detskej sv. omši v stredu o 18.00 hod.

Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zoznam priložených súborov